Privacyverklaring Peter Kusters Optics

Wij zetten ons iedere dag opnieuw in om het kijkcomfort van onze klanten te verbeteren. Dat doen we met de modernste contactlenzen aangevuld met onze professionele dienstverlening.

Wij verwerken hiervoor uw persoonsgegevens doorat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt middels het contactformulier van de website. Middels deze privacyverklaring vermelden wij duidelijk om welke gegevens het gaat, waar we de gegevens voor gebruiken en hoe lang en waarom we ze bewaren.

We beperken de verwerking van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die we nodig hebben om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uiteraard nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken alleen gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. In gevallen waarin uw toestemming is vereist vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken c.q. te verstrekken. Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welke definities hanteren wij

Een persoonsgegeven is "elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon";

De verwerking van persoonsgegevens omvat "elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens"

Het verstrekken van persoonsgegevens omvat "het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens";

Gegevens die wij verwerken

Voor levering van ons product en onze dienstverlening verwerken wij de volgende gegevens:

* NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht

* In geval van een medische indicatie: de verplichte gegevens inzake uw zorgverzekering waaronder uw BSN nummer.

* Oogmeetgegevens (refractie, anamnese en gegevens t.a.v. gezondheid van ogen)

* Leveringsgegevens, facturatiegegevens (bankgegevens)

* Persoonlijke omstandigheden die van belang zijn voor kijken en de gezondheid van uw ogen.

Inschakeling andere partijen

Sommige onderdelen van onze bedrijfsvoering worden door onze leveranciers uitgevoerd. Wij delen uw gegevens met:

* Uw zorgverzekeraar -alleen als wij voor u een machtiging aanvragen en/of declareren.

* Contactlens leveranciers -uw naam en de specificatie van uw lens t.b.v. de administratieve afhandeling van de verzending,

* Oogarts -alleen in incidentele gevallen mits nodig ten behoeve van uw gezondheid.

Deze relaties ontvangen niet meer dan die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun dienst. Wij verstrekken nooit gegevens aan andere bedrijven tenzij wij daarmee een verwerkersovereenkomst hebben en alleen ten behoeve van onze oogzorg in brede zin. Uw gegevens moeten bij onze verwerkers veilig zijn. Middels deze verwerkersovereenkomst komen wij met onze leveranciers overeen dat de persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Doel verwerking persoonsgegevens

* Om u te voorzien van optimale oogzorg

* Het afhandelen van uw bestelling en betaling

* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

* Om uw declaratie in te dienen bij uw zorgverzekeraar

* Peter Kusters Optics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Veilig bewaren

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang u onze cliënt bent maar slechts voor zover nodig om u een professionele zorg te kunnen (blijven) bieden. De gegevens worden gewist een jaar nadat u zich bij ons uitschrijft als cliënt of na uw overlijden.

Wij beveiligen onze systemen en maken back-ups om de gegevens van onze klanten te kunnen herstellen bij incidenten. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Een verzoek hiertoe dient u schriftelijk of per e-mail te doen. Deze gegevens verstrekken wij niet per mail maar alleen aan u persoonlijk en we kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen

Peter Kusters Optics houdt zich het recht voor het privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen of klachten hebben over deze verwerking of over ons privacybeleid dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Peter Kusters Optics
Contactpersoon: Peter Kusters
Tel: 040-2467937 of 040-2415169
e-mail: info@peterkustersoptics.nl